Verwijder flimpje

Close
 
Door op Ja te klikken verwijder je het filmpje van de website.
 
Weet je zeker dat je dit filmpje wilt verwijderen?
   
 

Disclaimer

Deze disclaimer is van toepassing op de inhoud en gebruik van de website www.mamazoekt.nl.

Mamazoekt BV heeft de inhoud van de website www.mamazoekt.nl (‘Website’) met zorg en aandacht samengesteld. Mamazoekt kan echter niet instaan voor juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van de inhoud van de informatie en berichten op de Website. Een deel van de informatie op de Website, waaronder mede doch niet uitsluitend de aanbiedergegevens, beoordelingen, meningen, video’s, advertenties en andere content zijn door derden, waaronder aanbieders en gebruikers geplaatst op de Website. Deze derden zijn volledig verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hen zelf geplaatste informatie.

Mamazoekt aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe en/of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de Website of de (on)bereikbaarheid daarvan.

 

Gebruik van persoonsgegevens

Het is onder geen beding toegestaan de (persoons)gegevens die op de Website openbaar worden gemaakt te verwerken, voor welk doel dan ook, tenzij in uw overeenkomst met Mamazoekt uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Dit houdt onder meer in dat het verboden is:

* om de persoonsgegevens op de Website te gebruiken voor het initiëren van iedere vorm van communicatie via e-mail, fax, SMS, MMS of post;

* om de persoonsgegevens te verzamelen voor welke reden dan ook.

 

Indien u (gedeeltelijk) in strijd handelt met voorgaande verbod handelt, verbeurt u, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,- (duizend euro) per gebeurtenis, waarbij het gebruik van één (persoons)gegeven geldt als één gebeurtenis, zulks onverminderd enig ander recht van Mamazoekt, waaronder het recht om schadevergoeding te eisen.

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief maar niet beperkt tot auteursrecht, octrooirecht, databankenrecht, handelsnaamrecht en merkenrecht) met betrekking tot de Website waaronder mede, doch niet uitsluitend, begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, software en overige materialen berusten uitsluitend bij Mamazoekt of haar licentiegevers.

 

Zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Mamazoekt is het niet toegestaan (de intellectuele eigendomsrechten in) deze Website (of enig onderdeel daarvan) te kopiëren, verspreiden, wijzigen, of op welke wijze dan ook in een ander document of ander materiaal te verwerken of op enige andere wijze ter beschikking te stellen aan derden. Dit houdt tevens in dat het niet is toegestaan, zonder schriftelijke voorafgaande toestemming van Mamazoekt, een substantieel gedeelte van de inhoud van de databank(en) op te vragen en te hergebruiken en/of niet-substantiële delen van de inhoud van de databank(en) herhaald en systematisch op te vragen en te hergebruiken in de zin van de Databankenwet.

 

Hyperlink websites van derden

Voor het aanbrengen van een hyperlink naar (een pagina op) deze Website is de voorafgaande schriftelijke toestemming van Mamazoekt nodig. Deze toestemming wordt doorgaans gegeven, tenzij Mamazoekt van mening is dat de inhoud, uitstraling of de reputatie van de website waarop de hyperlink is opgenomen de reputatie van de Website of Mamazoekt schaadt.

 

Informatie van derden
De Website kan informatie bevatten waarin verwijzingen zijn opgenomen naar websites van derden (bijvoorbeeld via een hyperlink, banner of button). Mamazoekt heeft geen zeggenschap over deze informatie en de bijbehorende websites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud en/of de toegang hiervan.

 

Wijzgingen

Mamazoekt kan te allen tijde deze disclaimer aanpassen, zonder aankondiging vooraf.

Mamazoekt adviseert daarom deze disclaimer regelmatig te bekijken.

 

Toepasselijk recht

Op deze disclaimer is Nederlands recht van toepassing.

 

Januari 2013

 

 

 

e-Privacy DirectiveDeze website maakt gebruik van cookies om de website te optimaliseren. Door Mamazoekt te gebruiken, Ga je akkoord met het gebruik van deze cookies. Lees hier meer over Cookies

Mamazoekt